Skip links

ถวายเงินให้ถูกต้อง ถวายยังไงให้ได้กลับมา “ทวีคูณ”

หากเรามีจิตศรัทธาต้องการถวายปัจจัย หรือหยอดตู้ทำบุญตามวัดต่างๆ จะต้องมีวิธีถวายปัจจัยให้ถูกต้อง ถวายเงินยังไง ให้ได้กลับมาแบบทวีคูณ ติดตามอ่านได้ที่บทความนี้เลยค่ะ

หากเรามีจิตศรัทธาต้องการถวายปัจจัย หรือหยอดตู้ทำบุญตามวัดต่างๆ จะต้องมีวิธีถวายปัจจัยให้ถูกต้อง ถวายเงินยังไง ให้ได้กลับมาแบบทวีคูณ ติดตามอ่านได้ที่บทความนี้เลยค่ะ

ถวายเงินให้ถูกต้อง ถวายยังไงให้ได้กลับมา “ทวีคูณ”

ถวายปัจจัยให้พระได้หรือไม่?

จากประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นกับคำถามที่ถกกันมาตลอดว่า พระสงฆ์สามารถรับเงินทองจากญาติโยมได้หรือไม่? ตามหลักพระวินัยบัญญัติข้อภิกษุเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทอง พระภิกษุทุกรูปไม่รับเงินทอง และโดยนโยบายของวัด ก็ไม่มีการเรี่ยไร หรือตั้งตู้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า เรื่องสร้างวัดเป็นเรื่องของโยม (คือไม่ใช่งานที่พระจะต้องไปหาเงินหาทองมาสร้าง มาซ่อม โยมทำให้อย่างไรก็อยู่ได้) ดังนั้น เรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เงินทอง คณะกรรมการวัดที่เป็นญาติโยมจึงเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลวัด

จตุปัจจัย กับ ปัจจัย เหมือนกันหรือไม่ มีความหมายต่างกันอย่างไร?

“จตุปัจจัย” หมายถึง ปัจจัยทั้ง 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสนาสนะ และยารักษาโรค ซึ่งมีความจำเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างมาก หากจะต้องใช้คำว่า “ถวายปัจจัย” พระสงฆ์แล้ว ความหมายที่ถูกต้องจึงหมายถึงการถวายปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้นั่นเอง แต่ในปัจจุบัน ผู้คนจะเข้าใจกันว่า การถวายปัจจัยคือการให้เงินทองกับพระสงฆ์ ซึ่งหากพระสงฆ์รับเงินและทองเหล่านี้ ก็จะทำให้ผิดพระวินัยจนอาจทำให้อาบัติได้

พุทธศาสนิกชนสามารถถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ได้หรือไม่?

การถวายปัจจัย ในที่นี้หมายถึงการถวาย “เงินและทอง” ซึ่งตามพระวินัยแล้ว พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปไม่รับเงินทอง แต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นข้อห้ามปฏิบัติ ดังนั้น หากญาติโยมมีจิตศรัทธาต้องการถวายปัจจัยเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่ควรแก่สมณะก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดต่อพระวินัย ต้องดำเนินการกันเองอย่างเปิดเผย โปร่งใส เพื่อเกื้อกูลแก่พระสงฆ์ในการทำกิจอันเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน โดยไม่จำเป็นต้องถวายแก่พระสงฆ์โดยตรง

หากต้องการถวายปัจจัยพระ วิธีที่ถูกต้องควรทำอย่างไร?

หากพุทธศาสนิกชนท่านใดที่มีจิตศรัทธา ต้องการถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ ควรปฏิบัติถามวิธีถวายปัจจัยพระสงฆ์ ดังนี้

1. เขียนใบปวารณา

พุทธศาสนิกชนที่ต้องการถวายปัจจัย (เงินหรือทอง) เฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์ ต้องเขียนใบปวารณา เพื่อบอกกับพระสงฆ์ว่า “ขอถวายปัจจัย 4 อันควรแก่สมณบริโภค จำนวน………บาท (ให้ระบุจำนวนเงินลงไป) หากกพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็โปรดเรียกเอาปัจจัยจากไวยาวัจกรผู้รับมอบนั้น เทอญฯ”

2. ถวายใบปวารณาให้กับพระสงฆ์

เมื่อเขียนใบปวรณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำใบปวารณานั้นไปถวายกับพระสงฆ์ได้เลย โดยพระสงฆ์รับใบปวารณาที่เรานำไปถวาย และท่านจะรู้เองว่าเราถวายเงินให้ท่านเป็นจำนวนเท่าไหร่

3. มอบเงินให้กับไวยาวัจกร

ขั้นตอนสุดท้าย ให้นำเงินที่ต้องการถวายใส่ซอง พร้อมเขียนระบุจำนวนเงินไว้หน้าซอง แล้วนำไปมอบให้กับไวยาวัจกรหรือลูกศิษย์ เพื่อจะได้เก็บและดูแลเงินให้กับพระสงฆ์รูปนั้น และหากพระสงฆ์ขาดแคลนสิ่งใด หรือจะนำไปซื้ออะไร ท่านก็จะแจ้งกับผู้ที่เก็บดูแลเงินนั้น ให้เป็นคนไปจัดการหามาให้ท่านเอง

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ คือวิธีถวายปัจจัย (เงินและทอง) ให้กับพระสงฆ์ที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรปฏบัติตาม  หากใครไม่สะดวกในการเขียนใบปวารณา ก็เพียงแค่บอกกับพระสงฆ์ด้วยวาจาก็ทำได้เช่นกัน ขอเพียงแค่อย่าถวายปัจจัย (เงินและทอง) ให้กับพระสงฆ์เอง ซึ่งหากพระสงฆ์รับปัจจัยเหล่านี้ ก็จะทำให้พระสงฆ์รูปนั้นผิดพระวินัยจนอาจทำให้อาบัติได้ นั่นเท่ากับว่าตัวเราเองก็มีส่วนร่วมให้พระสงฆ์ทำผิดพระวินัยด้วยเช่นกัน

ถวายเงินให้ถูกต้อง ถวายยังไงให้ได้กลับมา “ทวีคูณ”

คำถวายเงินทำบุญ

พนมมือพร้อมปัจจัย และท่องคำถวายเงินทำบุญ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สุทินนัง  วะตะ เม ทานัง  อาสะวักขะยาวะหัง  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ขอให้ทานของข้าพเจ้า อันให้ดีแล้วหนอ จงนำมา ซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลส จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานฯ

เมื่อท่องจบ ให้ใส่เงินลงตู้ หรือมอบให้ไวยาวัจกรเพื่อถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ วิธีนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผลบุญย้อนกลับมาอย่างมากมาย

ทำบุญกับพระสงฆ์ได้ที่ไหนบ้าง?

การทำบุญกับพระสงฆ์นั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์เพียงเท่านั้น หากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา อยากทำบุญกับพระสงฆ์โดยตรง นอกจากการถวายปัจจัย (เงินหรือทอง) แล้ว เราสามารถเลือกทำบุญด้วยวิธีอื่นๆ ได้ เช่น โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าอยากทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์ด้านไหน ไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหาร เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ยาบำรุงโลหิต หรือบำรุงทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้เราก็สามารถทำบุญด้วยวิธีอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ชาวมังกรฟ้าท่านใดที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หากชอบบทความที่ทีมงานมังกรดิจิตอลนำมาฝากนี้ อย่าลืมส่งต่อให้ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จัก เพื่อเป็นการให้ในรูปแบบหนึ่งนะคะ

หลังจากทำบุญแล้วอย่าลืมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ติดตัวเอาไว้เสี่ยงโชคกันด้วยนะคะ ทีมงานมังกรดิจิตอลขอแนะนำ “มังกรฟ้า ลอตเตอรี่ ออนไลน์” เลยค่ะ เพราะช่วยให้คุณสามารถเลือกลอตเตอรี่ใบที่ชอบได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกตัวเลขเพื่อค้นหาลอตเตอรี่ที่ต้องการได้เลยค่ะ  เรามีให้เลือกซื้อได้ง่ายๆ 2 ช่องทางค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์มังกรฟ้า หรือจะสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นมังกรฟ้าก็ได้เช่นกันค่ะ

และหากชาวมังกรฟ้าคนไหนโชคดีถูกรางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่ ไม่ว่าจะถูกกี่ใบก็รับเงินรางวัลไปเลยเต็มๆ แบบไม่โดนหักค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวค่ะ เพราะมังกรฟ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมให้ทุกบาท ทุกสตางค์เลยค่ะ

#คิดถึงมังกรฟ้า  #คิดถึงมังกรดิจิตอล